Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

1. REKISTERIN PERUSTIEDOT
1.1. Rekisterinpitäjä
Integrio Oy
Hatanpään valtatie 26
33100 Tampere
1.2. Rekisterin nimi
Integrio Oy:n asiakas- ja käyttäjärekisteri
1.3. Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa
Rekisterin osalta yhteyshenkilönä tietosuoja-asioissa toimii:
Timo Silver
myyntijohtaja
050 589 1397
timo.silver@integrio.fi

2. REKISTERÖIDYT
2.1. Rekisteröidyt ovat rekisterinpitäjän palveluita ja verkkosivustoa käyttäviä asiakkaita ja potentiaalisia asiakkaita sekä näiden yhteyshenkilöitä. Rekisterinpitäjän asiakkaat ovat yrityksiä ja/tai elinkeinonharjoittajia.

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTEET JA TARKOITUKSET
3.1. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet ovat:
• Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen toteuttaminen
• Rekisterinpitäjän oikeutettu etu markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan
• Rekisteröidyn suostumus
3.2. Rekisterinpitäjä käyttää henkilötietoja palveluidensa tuottamiseen ja myyntiin, sekä asiakassuhteen hallintaan, laskutukseen ja asiakastukipalveluiden tarjoamiseen.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
4.1. Rekisteri käsittää pääasiassa rekisteröidyn yhteystietoja, kuten esimerkiksi seuraavat tiedot:
• Rekisteröidyn nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
• Rooli/titteli
• Yrityksen nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
• Yrityksen laskutustiedot
• Tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
• Rekisterinpitäjän ohjelmistopalvelun kirjautumistiedot, kuten käyttäjätunnukset

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHEET
5.1. Rekisteröityjen tiedot saadaan pääasiassa heiltä itseltään vuorovaikutuksen yhteydessä kuten esimerkiksi sähköpostitse, puhelimitse ja asiakastapaamisissa sekä verkkosivuilla olevilla lomakkeilla lähetetyistä viesteistä sekä rekisteröidyn käyttäessä rekisterinpitäjän ohjelmistopalveluita. Verkkosivuston käyttäjistä tiedot saadaan verkkosivustovierailun yhteydessä.
5.2. Tarvittaessa tietoja voidaan kerätä myös julkisista tai yleisesti saatavilla olevista lähteistä kuten esimerkiksi julkisilta verkkosivuilta ja kaupparekisteristä.

6. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
6.1. Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti rekisterinpitäjän ulkopuolisille tahoille. Rekisterinpitäjä voi kuitenkin luovuttaa henkilötietoja kolmansille yksittäisessä tapauksessa kuten esimerkiksi silloin kun viranomaiset tai voimassa oleva lainsäädäntö näin velvoittavat.
6.2. Rekisterinpitäjä voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä alihankkijoita ja kolmansia palveluntarjoajia. Tällaisessa tapauksessa rekisterinpitäjä varmistaa, että alihankkija käsittelee henkilötietoja soveltuvan lainsäädännön sekä tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

7. TIETOJEN SIIRTÄMINEN EU:N JA ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE
7.1. Rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti siirrä tietoja Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle.

8. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
8.1. Rekisterissä olevia henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin rekisterinpitäjä tarvitsee tietoja tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin tarkoituksiin.
8.2. Henkilötiedot säilytetään pääsääntöisesti niin kauan kuin rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas tai työ- tai palvelussuhteessa rekisterinpitäjän asiakkaaseen tai käyttää rekisterinpitäjän ohjelmistopalveluita. Asiakassuhteen rekisterinpitäjän ja sen asiakkaan välillä katsotaan päättyneen, kun osapuolten välillä ei ole enää voimassa olevaa sopimusta ja kun viimeisestä yhteydenotosta on kulunut vähintään kaksi (2) vuotta. Selvyyden vuoksi todetaan, että rekisterinpitäjällä on oikeus säilyttää henkilötietoja tätä pidempäänkin pakottavan lainsäädännön, kuten esimerkiksi kirjanpitovelvoitteiden, edellyttämän ajan.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
9.1. Henkilötiedot säilytetään tietokannoissa ja tietojärjestelmissä, joissa on käytössä asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimet henkilötietojen suojaamiseksi väärinkäytöltä ja paljastumiselta.
9.2. Oikeus rekisterin käyttöön on rajattu nimetyille henkilöille, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Jokaisella käyttäjällä on oma käyttäjätunnuksensa ja salasanansa. Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

10. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
10.1. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat omat henkilötietonsa ja vaatia virheellisten henkilötietojen oikaisemista.
10.2. Tietosuoja-asetuksessa määritetyissä tilanteissa rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista, vastustaa henkilötietojensa käsittelyä tai pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista sekä siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Mikäli käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle. Rekisteröity voi antaa rekisterinpitäjälle suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja.
10.3. Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan olemalla yhteydessä rekisterinpitäjään edellä kohdassa 1 tarkoitettuja yhteystietoja hyödyntäen.
10.4. Mikäli rekisteröity pitää henkilötietojensa käsittelyä lain vastaisena, käsittelyä koskevan valituksen voi tehdä toimivaltaiselle viranomaiselle, Suomessa tietosuojavaltuutetulle. Tietosuojavaltuutetun verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tietosuoja.fi.

11. MUUTOKSET
11.1. Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää ajoittain. Rekisterinpitäjä ilmoittaa henkilötietojen käsittelyssä tapahtuvista muutoksista asianmukaisesti, ensisijaisesti verkkosivuillaan.