Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

 

1. REKISTERIN PERUSTIEDOT

1.1 Rekisterinpitäjät

JIS-Automation Oy (1849009-5)
Jasperintie 334
33960 PIRKKALA

ja

e-Automation Group Oy
Jasperintie 334
33960 PIRKKALA

1.2. Rekisterin nimi

JIS Automation Oy:n / e-Automation Group Oy:n asiakasrekisteri

1.3. Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa

Molempien rekisterien osalta yhteyshenkilönä tietosuoja-asioissa toimii:

Jouni Isokivi
toimitusjohtaja
+358 (0) 400 625 508
jouni.isokivi@jis.fi

2. REKISTERÖIDYT

2.1. Rekisteröidyt ovat rekisterinpitäjän palveluita ja verkkosivustoa käyttäviä asiakkaita ja potentiaalisia asiakkaita sekä näiden yhteyshenkilöitä. Rekisterinpitäjän asiakkaat ovat yrityksiä ja/tai elinkeinonharjoittajia.

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTEET JA TARKOITUKSET

3.1. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet ovat:

  • Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen toteuttaminen
  • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan
  • Rekisteröidyn suostumus

3.2. Rekisterinpitäjä käyttää henkilötietoja palveluidensa tuottamiseen ja myyntiin, sekä asiakassuhteen hallintaan, laskutukseen ja asiakastukipalveluiden tarjoamiseen.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

4.1. Rekisteri käsittää pääasiassa rekisteröidyn yhteystietoja, kuten esimerkiksi seuraavat tiedot:

  • Rekisteröidyn nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite osoite)
  • Rooli/titteli
  • Yrityksen nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
  • Yrityksen laskutustiedot
  • IP-osoite

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHEET

5.1 Rekisteröityjen tiedot saadaan pääasiassa heiltä itseltään vuorovaikutuksen yhteydessä kuten esimerkiksi sähköpostitse, puhelimitse ja asiakastapaamisissa. Verkkosivuston käyttäjistä tiedot saadaan verkkosivustovierailun yhteydessä.

5.2. Tarvittaessa tietoja voidaan kerätä myös julkisista tai yleisesti saatavilla olevista lähteistä kuten esimerkiksi julkisilta verkkosivuilta ja kaupparekisteristä.

6. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

6.1. Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti rekisterinpitäjän ulkopuolisille tahoille. Rekisterinpitäjä voi kuitenkin luovuttaa henkilötietoja kolmansille yksittäisessä tapauksessa kuten esimerkiksi silloin kun viranomaiset tai voimassa oleva lainsäädäntö näin velvoittavat.

6.2. Rekisterinpitäjä voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä alihankkijoita ja kolmansia palveluntarjoajia. Tällaisessa tapauksessa rekisterinpitäjä varmistaa, että alihankkija käsittelee henkilötietoja soveltuvan lainsäädännön sekä tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

7. TIETOJEN SIIRTÄMINEN EU:N JA ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE

7.1. Rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti siirrä tietoja Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle.

8. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

8.1. Rekisterissä olevia henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin rekisterinpitäjä tarvitsee tietoja tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin tarkoituksiin.

8.2. Henkilötiedot säilytetään pääsääntöisesti niin kauan kuin rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas tai työ- tai palvelussuhteessa rekisterinpitäjän asiakkaaseen sekä yhden (1) vuoden ajan viimeisestä yhteydenotosta.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

9.1. Henkilötiedot säilytetään tietokannoissa ja tietojärjestelmissä, joissa on käytössä asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimet henkilötietojen suojaamiseksi väärinkäytöltä ja paljastumiselta.

9.2. Oikeus rekisterin käyttöön on rajattu nimetyille henkilöille, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Jokaisella käyttäjällä on oma käyttäjätunnuksensa ja salasanansa. Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

10. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

10.1. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat omat henkilötietonsa ja vaatia virheellisten henkilötietojen oikaisemista.

10.2. Tietosuoja-asetuksessa määritetyissä tilanteissa rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista, vastustaa henkilötietojensa käsittelyä tai pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista sekä siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Mikäli käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle. Rekisteröity voi antaa rekisterinpitäjälle suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja.

10.3. Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan olemalla yhteydessä rekisterinpitäjään edellä kohdassa 1 tarkoitettuja yhteystietoja hyödyntäen.

10.4. Mikäli rekisteröity pitää henkilötietojensa käsittelyä lain vastaisena, käsittelyä koskevan valituksen voi tehdä toimivaltaiselle viranomaiselle, Suomessa tietosuojavaltuutetulle. Tietosuojavaltuutetun verkkosivut löytyvät osoitteesta tietosuoja.fi.

11. MUUTOKSET

11.1. Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää ajoittain. Rekisterinpitäjä ilmoittaa henkilötietojen käsittelyssä tapahtuvista muutoksista asianmukaisesti, ensisijaisesti verkkosivuillaan.